O podružnici

Zgrada podružnice Cres locirana je u gradu Cresu na otoku Cresu. Dom postoji od rujna 1945.g. pod nazivom Đački dom Cres, sa ciljem da se osigura smještaj za siromašnu djecu s područja grada Cresa, kao i za svu djecu okolnih sela koja su trebala nastaviti školovanje u tek otvorenoj Hrvatskoj nižoj gimnaziji u Cresu. Vremenom, djelatnost Doma se transformira za rad sa djecom kojoj je potreban, zbog prisutnosti PUP-a, cjelokupan socio-pedagoški tretman. Naš osnivač postaje Narodni odbor općine Stari Grad, Rijeka, aktom 01/1-2160/1-1460, od 29. siječnja 1960.g. Dom, tada uglavnom prima djecu s područja općine Rijeka, no Ustanova se sve više osposobljava za rad sa djecom s PUP-om, te osigurava tretman za djecu iz cijele Republike Hrvatske.

 

ulaz

 

Dom je prvi puta registriran kod Okružnog privrednog suda u Rijeci, 18. lipnja 1966.g. s nazivom Dječji dom Cres.  Registracija pod nazivom Dom za odgoj djece Cres izvršena je 13. ožujka 1974.g.  Osnivač Ustanove je Republika Hrvatska, a rješenjem MSPM od 06. studenog pripojena je Odgojnom domu Mali Lošinj. 

Djelatnost Podružnice je osiguravanje stalnog i poludnevnog smještaja djece koja iskazuju poremećaje u ponašanju i osobnosti, njihov prihvat, zbrinjavanje, odgoj, brigu o školovanju i razvijanju radnih navika kao i pružanje odgovarajućeg oblika stručne pomoći.

Djeca se smještavaju na osnovi prijedloga Centara za socijalnu skrb i Rješenja Općinskih sudova u izvanparničnom postupku na osnovi zakonski utvrđene neophodne dokumentacije, odnosno dijagnostičkih nalaza za to nadležnih dijagnostičkih centara.

Prijam djece vrši se tijekom cijele kalendarske godine ukoliko postoje slobodni kapaciteti.          

Pri prijamu djece komisija  vodi računa o kapacitetima razrednih odjela Osnovne škole Frane Petrića Cres, koja na osnovu odluke Ureda za prosvjetu, kulturu, informiranje, sport i tehničku kulturu Županije Primorsko-Goranske od 10. srpnja 1995.g. provodi školovanje djece smještene u Domu za odgoj Cres, odnosno Podružnici Cres.